PSB is being developed by Pooya Paridel.

اداره کل مخازن و اموال

به سايت  اداره کل مخازن واموال خوش آمديد

در ارتباط با جايگاه اداره کل مخازن و اموال بايد نقش و رسالت اين اداره کل و اصول وظايف مورد عمل مورد توجه قرار گرفته ومحلي را جهت استقرار ساختار اين اداره کل تعيين نمود که بتوان در جهت ايفاي نقش و رسالت مورد نظر به ساده ترين و بهترين شيوه اقدام نمود.با مروري بر ماموريت ونقش ورسالت اين اداره کل ملاحظه مي گردد که به جهت ارتباط اين واحد با وظايف تدارکاتي راه آهن از حيث برنامه ريزي هاي انبار و نقاط ثبت سفارش بايد از نظر سازماني همجوار با اداره کل تدارکات و به جهت ضرورتهاي ناشي از اعمال حسابها از طريق واحدهاي مالي در کنار اداره کل امور مالي باشد.


<< آخرين تاريخ بروز رساني15/11/91>>

>> دستورالعمل ذخيره و اسکن مستندات در سامانه نرم افزار صدور شناسنامه ناوگان ريلي
جهت دريافت دستورالعمل نهايي ،  فايل word ضميمه شده را دانلود نمائيد.


>> سومين گردهمايي سراسري روساي ادارات مخازن و اموال در اداره کل راه آهن خراسان

سومين گردهمايي سراسري روساي ادارات مخازن واموال راه آهن براساس برنامه تنظيمي ودربالاترين سطح مشارکت وبا حضورروساي ادارات مخازن واموال وروساي ادارات ستادي مرتبط ؛ با کيفيت مطلوب ودر نهايت نظم و آرامش طي دوروز و درتاريخ هاي 15/9/91 و16/9/91 در سالن اجتماعات اداره کل راه آهن خراسان برگزارگرديد.

متن كامل  نظرات  ارسال به دوستان  

>> متن سخنراني مدير کل مخازن واموال در سمينار آموزشي نحوه ثبت الکترونيکي اظهارنامه شناسنامه مالکيت ناوگان ريلي

>> چکيده موضوعات مطروحه در قالب فايل power point در سمينار آموزشي نحوه ثبت الکترونيکي اظهارنامه شناسنامه مالکيت ناوگان ريلي مورخ 15/8/91

>> دستورالعمل انبارگرداني انبارهاي طرح پايان دوره 91_90

>>بخشنامه فروش ضايعات و اموال فرسوده

>> دستورالعمل تکميل اظهار نامه شناسنامه مالکيت ناوگان ريلي

جهت دريافت دستورالعمل  فايل word ضميمه شده را دانلود نمائيد.


>> فرمتهاي مربوط به اظهارنامه ناوگان ريلي ( واگن هاي باري _ مسافري _لکوموتيو )

 قابل توجه شرکتهاي حمل و نقل ريلي

به منظور صدور شناسنامه مالکيت ناوگان ريلي ضرورت داشته کليه شرکتهاي حمل و نقل ريلي نسبت به تکميل فرم هاي ضميمه شده word  اقدام و به اداره کل مخازن و اموال تسليم نمايند.


>> مدارک و مستندات مورد نياز جهت صدور شناسنامه مالکيت ناوگان ريلي
مدارک و مستندات مورد نياز در متن کامل درج گرديده.
متن كامل  

>> بخشنامه ممنوعيت ايجاد انبار هاي دستي

 بدينوسيله به کليه واحدهاي راه آهن که داراي انبار ميباشند تاکيد ميگرددکه از ايجاد انبارهاي دستي و انبار هاي پايکار(انبارکها ) به هر علت و تحت هر عنوان  خودداري نمايند. لذا   چنانچه در بازرسي ها و بازديهاي کارشناسان گروه نظارت بر انبارها ي اين اداره کل موردي خلاف بخشنامه صادره مشاهده گردد برابر مقررات بر خورد خواهد شد.همچنين چنانچه  در واحدها بصورت غير آشکار انبار دستي ايجاد شده باشد و واحد مربوطه از عنوان آن خوداري نمايد مسئوليت تشکيل و ايجاد انبار پايکار به عهده مديران واحد مي باشد .


>> بخشنامه نگهداري اقلام در حکم مصرفي

     پيرو بخشنامه شماره 1143/ص9¬-11/3/88  اداره کل مخازن واموال در خصوص فهرست اموال درحکم مصرفي و با عنايت به آئين نامه اموال دولتي و اصلاحيه هاي صادره بعدي توسط وزارت اموراقتصادي و دارائي و بمنظور حفظ،حراست ، ممانعت از سوء استفاده هاي احتمالي و امكان تهيه ، نگهداري وارائه اطلاعات ومستندات اموال منقول در حكم مصرفي موجود در شبكه سراسري راه آهن به مراجع ذيصلاح وعدم واخواهي حساب هاي اموال ومالي شركت ، امناي اموال ذيربط موظفند وفق قوانين ومقررات ، بخشنامه ها ، آئين نامه ها براساس دستورالعمل تفکيک هزنيه هاي جاري از سرمايه اي براي کليه اقلام طبقات اثاثيه اداري کمک ساخت وتوليد و تاسيسات که ارزش ريالي خريدآنها به ترتيب کمتراز 500000, 5000000 , 7000000  ريال ‘ نسبت به استخراج ودرج اطلاعات اموال مورد بحث موجود در آن واحد در فرم اکسل اقدام و حداکثر ظرف مدت( 20) روز به اين اداره کل ارسال ومنبعد اموال درحکم مصرفي (اموال جديد )را تا پنجم هر ماه به همراه گزارشات ماهانه به اداره کل مخازن واموال ارسال ودر صورت عدم دادوستد اموالي (گزارشات اموالي ودر حکم مصرفي )مراتب را کتباً اعلام نمايند, بديهي است مسئوليت تبعات ناشي از عدم اجراي  اين بخشنامه راساً متوجه واحد مربوطه خواهدبود.


>> بخشنامه صدور برگشت کالا

احتراما ضمن يادآوري بخشنامه شماره 963/ ص 9- 02/3/85 مبني بردريافت مجوزازاين اداره كل جهت صدورهرگونه برگشت كالا، بدينوسيله به آگاهي ميرساندبه منظورتسريع درصدورمجوزبرگشت كالاضرورت دارد درزمان مكاتبات ضمن ارسال فهرست كامل اقلام برگشتي نسبت به اعلام تاريخ خروج كالاازانباروتعيين نوع انبار(طرح وجاري)وهمچنين علت برگشت كالااقدام نموده وپس ازدريافت مجوزنسبت به صدوردرخواست برگشت كالاباذكرشماره مجوزبرروي درخواست صادرشده اقدام نموده ومتعاقبا نسخه اي خواناازبرگشتي صادره راكه موردعمل انبارقرارگرفته به اين اداره كل ارسال فرمايند.


>> بخشنامه سوخت تحويلي به شرکت قطارهاي مسافري رجا

>> آيين نامه ملبوس سازماني در سال 1390

>> تشکيل کارگروه بررسي وتعيين سهميه خودروهاي شرکت

اداره کل مخازن واموال به منظور بهبود روند نحوه بهره برداري ازخودروهاي در سير واحدهاي تابعه شرکت راه آهن ج.ا.ا  وهمچنين لزوم بازنگري در تعداد خودروهاي در اختيار آنها  نسبت به تشکيل کارگروهي جهت بررسي وتعيين سهميه خودروهاي شرکت اقدام نموده است.که شرح آن در متن کامل درج گرديده است ...

متن كامل  نظرات  

>>بخشنامه مربوط به جمع آوري مصرف سوخت ادارت کل راه آهن

کليه ادارات زيرمجموعه راه آهن موظف به ارائه گزارش مصرف سوخت گازوئيل به صورت هفتگي مي باشند که جهت اطلاع بيشتر همکاران  نامه و فرم مربوطه  به صورت فايل pdf  ضميمه گرديده است .


 

 

 

 

 

 

 

صفحه اصلي


جستجو در :
تمام سايت
اداره کل مخازن و اموال
جست‌وجو در آرشيو

 
 عضويت
 لغو عضويت